STRONA GŁÓWNA ˇ BIBLIOTEKA ˇ Kontakt ˇ SZUKAJ ˇ PLAN LEKCJI ˇ PEDAGOG ˇ DZIENNIK ELEKTRONICZNY ˇ OKE ˇ CKEStyczeń 16 2019 06:50:18
 
Nawigacja
NASZE GIMNAZJUM

NASZ PATRON

PRIMUS INTER PARES

NAGRODA GIMNAZJUSZ

NAGRODA NADZIEJKA

NASZE SUKCESY

SPORT

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

TYDZIEŃ JĘZYKA POLSKIEGO

EUROWEEK

PEDAGODZY

RADA RODZICÓW

DOKUMENTACJA

GALERIA FOTO

ABSOLWENCI

WOLONTARIAT

SZKOLNE KOŁO PCK

 
Plan
pracy szkoły 2018/2019

Harmonogram
uroczystości szkolnych 2018/2019
 
www.efs.gov.pl
 
 
 
Dzisiaj jest środa 16 Stycznia 2019.
Imieniny obchodzą;: Waldemar, Marceli, Włodzimierz, Waleria
 
Konkurs Historyczny - Żołnierze Wyklęci
"Ponieważ żyli prawem wilka
historia o nich głucho milczy."
Zbigniew Herbert


KONKURS HISTORYCZNY "ŻOŁNIERZE WYKLĘCI"

pod honorowym patronatem

Burmistrza Miasta Kraśnik oraz Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Oddział w LublinieREGULAMIN KONKURSU

1. Cele Konkursu:
 • upamiętnienie Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych,
 • upowszechnienie wśród uczniów gimnazjów wiedzy o żołnierzach Wojska Polskiego, którzy walczyli o niepodległość Polski po II wojnie światowej,
 • kształtowanie postaw patriotycznych młodzieży poprzez propagowanie i pogłębienie wiedzy o działalności konspiracji antykomunistycznej w latach 1944-1963,
 • kultywowanie wartości, ideałów i postaw żołnierzy polskiego Państwa Podziemnego po II wojnie światowej,
 • wyszukiwanie i promowanie uczniów uzdolnionych historycznie.
 • wzbogacanie wiedzy historycznej o nieznane wcześniej treści na temat Żołnierzy Wyklętych (niepublikowane wspomnienia, zdjęcia i pamiątki rodzinne).

2. Tematyka Konkursu:
 • Konkurs ma charakter historyczno - literacki,
 • Myśl przewodnia Konkursu brzmi: „Śladami Żołnierzy Majora Hieronima Dekutowskiego ps. Zapora”

ORGANIZATORZY KONKURSU

Publiczne Gimnazjum Nr 1 im. Szarych Szeregów w Kraśniku

Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Oddział w Lublinie

Urząd Miasta w Kraśniku


TERMINARZ

 • Do 10.01.2018 r. - zgłoszenie udziału w Konkursie
 • Do 12.02.2018 r. - przesyłanie protokołów i prac z etapu szkolnego do Organizatora
 • 1.03.2018 r., godz. 11.00 - finałowy etap konkursu w siedzibie Organizatora


ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

1. Konkurs adresowany jest do młodzieży szkół gimnazjalnych z powiatu kraśnickiego.
2. Konkurs składa się z dwóch części:
 • I - etap szkolny
 • II - etap międzygimnazjalny (finał)
3. Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie karty zgłoszeniowej  (zał. nr 1)  i przesłanie jej listem poleconym/faxem na adres:
Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Szarych Szeregów w Kraśniku
ul. ks. J. Popiełuszki 1
23-2014 Kraśnik
z dopiskiem „KONKURS”
lub drogą elektroniczną na adres   gimnazjum1krasnik@poczta.onet.pl w terminie do 10.01.2018 r.

PRZEBIEG KONKURSU

ETAP I - SZKOLNY (szkoła macierzysta)

Szkolna Komisja Konkursowa,  (zał. nr 2)  w skład której wchodzą nauczyciel języka polskiego i nauczyciel historii, ocenia prace uczniów i kwalifikuje do II etapu Konkursu - maksymalnie 3 prace.
Z przeprowadzonego etapu Konkursu Komisja Szkolna sporządza protokół,  (zał. nr 3)  który przesyła wraz z wyróżnionymi pracami oraz z oświadczeniem o przetwarzaniu danych osobowych  (zał. nr 4)  na adres Organizatora w terminie do 12.02.2018 r.

ETAP II - FINAŁOWY

Etap finałowy konkursu zostanie przeprowadzony w siedzibie Organizatora. Powołana przez Organizatora Konkursu Komisja, składająca się z polonistów i historyków oceni prace i przyzna wyróżnienia. Po przeprowadzeniu wszystkich czynności na poziomie etapu II, Komisja konkursowa sporządza protokół.  (zał. nr 5)

Forma pracy konkursowej

1. Praca, napisana w języku polskim, może mieć dowolną formę, np. esej, rozprawa, reportaż, wspomnienie. Objętość pracy: do 5 stron wydruku komputerowego (czcionka 12 pkt.; interlinia 1,5).
2. Prace konkursowe w postaci wydruku komputerowego wraz z kopią umieszczoną na opisanej imieniem i nazwiskiem płycie CD (zapisane w programie WORD) oraz wypełnionym formularzem zgłoszeniowym powinny być przesłane na adres Organizatora. Nie należy przesyłać prac pocztą elektroniczną.
3. Praca powinna zawierać notkę biograficzną o autorze pracy, dane o wykorzystanych źródłach i opracowaniach historycznych.
4. Praca, podpisana imieniem i nazwiskiem autora, powinna również zawierać adres do korespondencji oraz imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna.

Zasady Konkursu

1. Autor zgadza się bez zastrzeżeń na nieograniczone i bezterminowe wykorzystanie jego pracy i jej ewentualne opublikowanie.
2. Praca powinna być przygotowana samodzielnie przez uczestnika Konkursu.
3. Nadesłane prace nie będą zwracane.

Kryteria oceny prac konkursowych

1. Komisja Konkursowa oceni prace według następujących kryteriów:

 • Trafne opracowanie wybranego tematu.
 • Samodzielność (oryginalność) konstrukcji pracy, która powstała na podstawie własnych przemyśleń.
 • Zebranie bibliografii do danego tematu.
 • Umiejętność analizy zebranych źródeł i materiałów. Ocena sposobu stawiania pytań i wyciągania wniosków.
 • Poprawność językowa, interpunkcyjna, ortograficzna wypowiedzi. Poprawność merytoryczna – zgodność treści z prawdą historyczną o Żołnierzach Wyklętych, umiejscowienie postaci i wydarzeń w czasie i przestrzeni; opisanie kontekstu historycznego.
 • Estetyka pracy.
 • Autorem pracy może być tylko jeden uczeń pracujący samodzielnie lub pod kierunkiem nauczyciela.
 • Plagiaty tekstów oraz skopiowane grafiki bez podania źródła dyskwalifikują pracę.

2. Od decyzji Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie. Opinie Komisji o poszczególnych pracach nie będą udostępniane.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

1. Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród odbędzie się na uroczystej gali.
2. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.
3. Niniejszy dokument jest jedynym określającym zasady Konkursu.
4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu pod warunkiem, że taka zmiana nie naruszy praw nabytych uczestników konkursu. Zmiana obowiązuje z chwilą opublikowania zmienionej wersji regulaminu na stronie internetowej Organizatora.
5. Podane dane osobowe uczestników będą przetwarzane przez Organizatora w celu wykonania obowiązków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem konkursu, w tym także publikacją listy osób zakwalifikowanych do udziału w II etapie konkursu. Dane będą chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).


NAGRODY

Rodzaje nagród na poszczególnych etapach konkursu:
- etap szkolny według możliwości i ustaleń dyrekcji
- etap finałowy – I, II, III miejsce - nagroda rzeczowa
Fundatorem nagród jest Burmistrz Miasta Kraśnik oraz partnerzy.
W miarę posiadanych środków dopuszcza się przyznanie wyróżnień i podziękowań.


LITERATURA

Atlas polskiego podziemia niepodległościowego 1944 - 1956, red. Rafał Wnuk, wyd. IPN, Warszawa - Lublin 2007.
Chodakiewicz Marek Jan, Narodowe Siły Zbrojne: „ Ząb” przeciw dwu wrogom, Warszawa 1999.
Śląski Jerzy, Żołnierze Wyklęci, Warszawa 2010.
Wnuk Rafał, Konspiracja akowska i poakowska na Zamojszczyźnie od lipca 1944 do 1956, Lublin 1993
Wnuk Rafał, Lubelski Okręg AK, NSZ i WiN 1944 - 1947, Warszawa 2000.
Woźniczka Zygmunt, Zrzeszenie „Wolność i Niezawisłość”1945 - 1952,Warszawa 1992.
Z archiwum IPN, pakiet filmów dokumentalnych na DVD ,wyd. IPN, Warszawa - Lublin 2010.
LINKI
Instytut Pamięci Narodowej
Narodowe Siły Zbrojne
Podziemie Zbrojne
Zaporczycy


Do pobrania

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY SZKOŁY DO UDZIAŁU W KONKURSIE HISTORYCZNYM „ŻOŁNIERZE WYKLĘCI”
Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu Historycznego


Powołanie Szkolnej Komisji konkursowej
Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu Historycznego


Protokół z przebiegu I etapu Konkursu Historycznego „ Żołnierze Wyklęci”
Załącznik nr 3 do Regulaminu Konkursu Historycznego


Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych
Załącznik nr 4 do Regulaminu Konkursu Historycznego


Protokół z przebiegu II etapu Konkursu Historycznego „ Żołnierze Wyklęci”
Załącznik nr 5 do Regulaminu Konkursu Historycznego


"Strażnik Pamięci"
 
 
 
 
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieZapomniane hasło?
 

2855550 Unikalnych wizyt

ZG © 2008-2018